לתנאי השימוש באתר

עדכון אחרון: 22 בדצמבר 2021

כללי

1. מדיניות זו חלה על שימושך באתר האינטרנט http://beauty-clinic.co.il/ (“האתר”) ובשירותים של סופר-פארם מרפאות יופי (שותפות רשומה) (“השירותים”, “המרפאות” לפי העניין) מקבוצת סופר-פארם (ישראל) בע”מ וכל תאגיד שיימנה על הקבוצה בעתיד ומי מטעמן (“סופר-פארם”, “החברה”), ללא קשר לאופן הגישה או השימוש שלך בהם.

2. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ובשירותים השונים. לפיכך ,החברה מבקשת באמצעות מסמך המדיניות ליידע ולחשוף בפני ציבור המשתמשים בשירותים ובאתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה בהם, את האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אישי שנמסר לה על ידך לרבות באמצעות שימושך בשירותים ,גלישה באתר ,מילוי טפסים מטעם המרפאות.
מדיניות זו חלה על מידע מזהה שמתייחס אליך וכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1982 (“המידע האישי ,””חוק הגנת הפרטיות”, לפי העניין).

3. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ובשירותים. כאמור בתנאי השימוש ,השימוש באתר ובשירותים, ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים
השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא גם תנאים אלו בקפידה, לצד תנאי השימוש הכלליים באתר, שכן מסמך זה מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש הכלליים.

4. מדיניות זו חלה על כלל השימושים שעושים המשתמשים שלנו באתר ובשירותים, לרבות:
• כאשר תשתמש באתר, בין אם תוך שימוש במחשב שלך, במכשיר נייד או בכל מכשיר אחר שלך, ובין אם תתחבר מכל אתר ו/או יישום אחר.
• כאשר תמלא טופס מטעם המרפאות, הכולל הזנת פרטיך האישיים, לרבות מילוי טופס באמצעות האתר או בדרכים אחרות, וכל שימוש אחר שייעשה על ידך בשירותי המרפאות.
• על שיחות טלפון ,הודעות דוא”ל, הודעות אלקטרוניות אחרות לרבות SMS, טלפון, צ’אט אינטרנטי, אתר/פורטל וכן כל אופן תקשורת אחר בינך לבין המרפאות.
אם אינך מרוצה מהיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את שימושך באתר ובשירותים.

5. שים לב: לא חלה עליך כל חובה לפי חוק לספק לנו כל מידע אישי .עם זאת ,מבלי שתספק את המידע, לא תוכל לקבל את השירותים הניתנים בידי המרפאות ו/או באמצעות האתר. אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתה מספק לנו מידע אישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, וכי אנו רשאים להחזיק במידע זה בהתאם למדיניות זו ולפי הוראות כל דין. מסירת הפרטים אודותיך בעת הרישום לשירותים מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם.

6. מסמך מדיניות הפרטיות שלהלן יכול להשתנות מעת לעת על-פי שיקול דעתנו שכן מדיניותהפרטיות היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע גם על המדיניות. לפיכך ,אנו ממליצים לך לחזור ולעיין במסמך מדיניות פרטיות זה. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים ביחס לשימוש במידע אישי, תפורסם על כך הודעה באתר. אנא שים לב לשינויים אלו, אשר יופיעו באתר, משום שהם חלים עליך.

7. מסמך זה נכתב על בסיס הדין הרלוונטי בעת כתיבתו ואנו נעשה כל שביכולתה על-מנת להתאים את המדיניות לשינויי חקיקה בתחום .מובהר כי אין במדיניות פרטיות זו כוונה לאפשר למרפאות ו/או לחברה לבצע פעולות שהדין אוסר.

8. האתר והשירותים נמצאים בהפעלתן ובניהולן של המרפאות ו/או החברה. מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בשפה ברורה ומובנת אך ככל שעדיין יש לקהל הלקוחות שאלה כלשהי ,נשמח לעמוד לרשות לקוחותינו.

9. במסמך זה” המרפאות” מקיף גם את זכייני המרפאות, עובדיהן, מנהליהן ו/או מי מטעמם .

10. מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.מידע הנאסף במסגרת האתר

11. חלק מהטפסים המוצעים באתר, לרבות אתר סופר-פארם, וכן השירותים המוצעים על ידי המרפאות, טעונים מילוי פרטים. במסגרת זו תתבקש לעדכן פרטים אישיים אודותייך כגון, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה ,טלפון, דרכי התקשרות וכיו”ב. בחלק מהשירותים יכול ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים/פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או כי לשיקול דעתן של המרפאות, ניתן יהיה להעניק שירותים אלו לאחר מסירת הנתונים/פרטים הללו.מידע שנאסף במסגרת מתן השירותים

12. אם תקבל שירותים במרפאות, פרטי הטיפולים ,צילומים ככל שנעשו ,ההזמנות והעסקאות שיבוצעו על ידך, ואמצעי התשלום בו השתמשת, יישמרו בידינו, לרבות מידע רפואי או מידע רגיש אחר אודות טיפולים ו/או תכשירים שנרכשו על ידך .

13. בסניפי המרפאות מותקנות מצלמות אבטחה, בהתאם להוראות הדין ,לטובת מיגון המרפאות ואבטחתם של אזורים רגישים בהן. המצלמות יותקנו באזורים ציבוריים בלבד בתחומי המרפאות ,ויסומנו באמצעות שילוט מתאים .

14. בעת הרשמתך לניוזלטר, מילוי טופס דיגיטלי או אחר, או הרשמה לשירותים נוספים של המרפאות ו/או החברה, ובמהלך השתתפותך בסקרים ,מבצעים או קמפיינים שונים מטעם המרפאות ו/או החברה, פרטים שאותם מילאת יישמרו בידי המרפאות ו/או החברה.

15. כאשר תתקשר אתנו באמצעות הטלפון, דוא”ל או באופן אחר, יכול ויתקבלו פרטים שיש בהם לזהות אותך אישית. אנו רשאים לנטר ולשמור שיחות טלפון, הודעות דוא”ל, צ’אטים חיים וכן להקליט כל תקשורת בינך לבין נציגי שירות הלקוחות שלנו.

16. הנך מאשר ומסכים כי המידע שמסרת למרפאות באמצעות מילוי טפסים ו/או שימושך בשירותים, הרשמתך לניוזלטר או מילוי טפסים אחרים באתר, או במסגרת השתתפותך במבצעים, משובים וסקרים כאלו ואחרים ,כולם או חלקם, ישמר במאגרי המידע של המרפאות וכי יחולו לגביו יתרהוראות מדיניות פרטיות זו.

17. כאמור ,אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים והמרפאות לא יוכלו להעניק לך את אותם שירותים .

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי

18. אנו אוספים באופן אוטומטי מידע אישי וכן מידע סטטיסטי-מצרפי הקשור בשימושך באתר, לרבות אך לא רק באחת או יותר מן הדרכים הבאות:
o כאשר תיגש לאתר ותשתמש בו, אנו נהיה רשאים לאסוף מידע אודות ביקורך באתר ,השימוש שתעשה בשירותים וגלישתך ברשת. מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב וכתובת ה-IP שבאמצעותה ניגשת לאתר, מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך ,נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לנוהגיך באתר כגון מידע או פרסומות שקראת, עמודים ומוצרים שבהם צפית, הזמנות מוצרים שביצעת ,הצעות ושירותים שעניינו אותך, ובנוגע לאופן שבו אתה מתקשר עם האתר שלנו ועם אתרי אינטרנט אחרים .אנחנו רשאים לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב Cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות. המידע האמור נאגר במחשבי האתר ומשמש את סופר-פארם לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.
o אנחנו רשאים להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אישי הנוגע לפעילותך באתר וכן מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי, בקשר עם השימוש בשירותים ובאתר, לרבות לצורך ניתוח התעבורה לאתר.

שמירת המידע שנאסף אודותיך

19. המידע האישי שאותו תמסור לנו או שייאסף על ידינו כאמור לעיל יישמר במאגרי המידע של המרפאות .

20. המרפאות ישמרו את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.

21. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת .כפי שצוין, אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים, בין השאר, למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים ובאתר ,לפגוע באיכות השירות הניתן לך, ולפגוע ביכולת ליצור איתך קשר .

השימוש במידע

22. השימוש במידע האישי שייאסף על ידינו, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות לצורך המטרות הבאות:
• כדי לספק לך את השירותים, לרבות טיפול בבקשות שונות במסגרתם;
• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים לך, ובכלל זה ליצור שירותים ותכניםחדשים מותאמים אישית לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לרבות באתר;
• פרסום, שיווק ודיוור של המרפאות ושל סופר-פארם או מטעמן במדיות השונות, כולל הצגת מבצעים, קופונים ומסרים ,לרבות פנייה אליך בהצעות שיווקיות מותאמות אישית והצגת פרסומות, תכנים ומידע מסחרי ושיווקי המותאמים לך באופן אישי, וכן שיווק מוצרים ושירותים של שותפים עסקיים וספקים של שירותים ומוצרים נלווים, לרבות דרך אתרים של צד שלישי ופלטפורמות מדיה חברתית, והכל בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות;
• כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי, לרבות הצעות מותאמות אישית המבוססות על המידע שנאסף אודותיך – בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. למען הסר ספק, מידע כזה ישוגר אלייך בדוא”ל, בהודעות SMS ובמדיות דומות, רק אם נתת הסכמה לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת NLOFF@beauty-clinic.co.il, על ידי הקשה על קישור “הסר מרשימת התפוצה” המופיע בכל הודעת דוא”ל כאמור, או על ידי ביצוע כל הוראה שעשויה להיכלל בהודעה שנשלחה אליך, ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ”ב-1982. שים לב, יתכן שגם לאחר בקשת הסרה כאמור ,נמשיך לשלוח אלייך דיוורים שהדין מחייב אותנו או מאפשר לשלוח גם ללא הסכמתך.
• לצרכי שירות לקוחות ,לרבות מענה למשובים ולתלונות, וליצירת קשר איתך )במקרה הצורך( או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים .
• לצרכי המרפאות, לרבות בין השאר, לצרכי שירות וסקרים, מחקר וניתוח סטטיסטי אודות השימוש באתר;
• לצורך מניעת הונאות, הגנה על אבטחת האתר ואבטחת המרפאות והשירותים, וטיפול בכל בעיה אחרת בקשר אליהם;
• לצורך התגוננות בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המרפאות ו/או מי מטעמן;
• לשם היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן;
• טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך;
• לשם תפעולם ופיתוחם התקינים של השירותים והאתר;
• לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

23. אנו מתחייבים לשמור על מאגרי המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ולא נעביר את המידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
• על מנת לספק לך את השירותים ולנהל את המידע האישי הנאסף אודותיך ,באמצעות ספקיהשירותים שלנו )לרבות קבלני המשנה שלהם( ,במידה סבירה ולצרכים עסקיים, כגון: פלטפורמות למחשוב-ענן וספקי אירוח )בארץ או בחו”ל(, טיפול בנושא חיוב וגבייה, הפקת חשבוניות וקבלות ,ספקי שירותי תמיכה ושיפור השירותים ,ספקי חיוב וגביית תשלומים בגין רכישותיך ,ספקי משלוח הודעות דוא”ל ומידע שיווקי, לרבות פרסום ממוקד ומותאם אישית במדיות השונות ,ניהול מצלמות אבטחה ועוד;
• במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר וביתר השירותים, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות;
• במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;
• אם יתקבל צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט;
• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המרפאות
)לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות( ו/או מי מטעמן;
• בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתן הבלעדי של המרפאות, נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק חמור לגופו של צד שלישי;
• נהיה רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף אודותיך לחברות אחרות מקבוצת סופר-פארם ,לשם מימוש המטרות המותרות על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות הדין;
• נהיה רשאים למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר והשירותים, וכן עם ספקים, שותפים עסקיים ,מפרסמים וכל צד שלישי, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות;
• ככל שהמרפאות ו/או החברה תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר ו/או השירותים או חלק מהם עם פעילותו של צד שלישי ,נהיה רשאים להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
• בעת רכישת מוצרים או שירותים שנמכרו במסגרת פעילות משותפת של המרפאות ושותפיהן העסקיים כפי שמוצג טרם רכישת אותו מוצר או שירות ,נהיה רשאים להעביר לשותפים אלה את המידע הדרוש בכפוף להסכמתך.

Cookies
24. קבצי Cookie הם מזהים אלפא-נומריים המועברים למכשירך ומאוחסנים בו דרך דפדפן האינטרנט שלך למטרות תיעוד. קבצי Cookie מסוימים מקלים עליך את הניווט באתר, בעוד שקבצים אחרים מאפשרים תהליך התחברות מהיר יותר או מאפשרים לעקוב אחר פעולותיך באתר.
25. החברה משתמשת בקבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב דומות אחרות, לרבות של ספקים חיצוניים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ולצורך שיפור הביצועים וחוויית המשתמש באתר. קבצים אלו עשויים לאסוף את נתוני הזיהוי של המכשיר שלך, את כתובת ה-IP שלו או כל מידע אחר לגבישימושך בשירותים, כחלק מהמידע האנליטי שהם מספקים לנו.
26. חלק מה-Cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך .
נבהיר כי ה-Cookies מכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ,מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מסייעות, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. .
27. המידע ב-Cookies מוצפן, אך אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה-Cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים או לפגיעה בחוויית המשתמש שלך .
28. אלא אם התאמת את הגדרות הדפדפן שלך באופן אשר יחסום שימוש בקבצי Cookie, השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך לכך שיתבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שתעשה בשירותים על ידי הצבת קבצי Cookie או אמצעים דומים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ופרטי אימות, וכן לצורך התאמת שימושך באתר להעדפותיך האישיות וכן לצורך אבטחת מידע.אבטחת מידע

29. אנו מיישמים מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר וביתר השירותים. מנגנוני אבטחה אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגרי המידע. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת. לכן ,איננו מתחייבים שמאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בהם.

30. בשימוש באתר ובשירותים אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המרפאות והחברה ו/או מי מטעמן עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם למאגרי המידע שלהן, ובלבד שהאמור לא היה בשליטתן והן נקטו במאמצים סבירים למנוע את האירועים.שירותים מצד שלישי

31. שירותים מסוימים באתר עשויים להיות מנוהלים על ידי גופים שאינם המרפאות ו/או החברה .במקרים מעין אלה, השירותים יסופקו או יופעלו דרך הגופים האחרים כפי שצוין.

32. נהיה רשאים לקבל סיוע מצדדים שלישיים, לרבות חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר או באתרים אחרים או לצורך אספקת שירותים אחרים. קיימת אפשרות כי צדדים אלו יעשו שימוש במידע אודות הפעילות המקוונת שלך (אשר אינו כולל פרטים מזהים אישיים), בין השאר ,על מנת להציע פרסומות עבור מוצרים ושירותים אשר עשויים לעניין אותך.

33. פרסומות המנוהלות בידי צדדים שלישיים: אנו נהיה רשאים להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות. המודעות ,שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, עשויות להגיע אפוא ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות “משואות רשת( “web beacons)
במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי ,המשובצים בדפי אינטרנט שתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים, באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו .

34. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פעילותך באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים, כגון מנועי חיפוש מקוונים, להסתמך על אופי הפעילות כאמור לעיל, על מנת להציג בפניך פרסומות מותאמות במסגרת הפעילות המקוונת, גם מחוץ לאתר, כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת וללא כל זיקה לפעילות המרפאות ו/או החברה. פעילותם של צדדים שלישיים כאמור לעיל תתבצע בכפוף למדיניות הפרטיות המשמשת אותם בלבד, והיא תתבצע באחריותם המלאה ובלעדית, מבלי שתהיה למרפאות ו/או החברה כל אחריות כלשהי בגינה. קישורים לצד שלישי

35. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותי צד שלישי מצויים מחוץ לשליטתנו והם אינם מכוסים על ידי מדיניות פרטיות זו .אנו מסירים כל אחריות בגין נהלי פרטיות הנהוגים באתרים אחרים אליהם קיימת הפנייה מהאתר באמצעות קישור ,וממליצים לך לבחון את מדיניות הפרטיות האמורה בעצמך.איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

36. אנו רשאים להיעזר בחברות שונות המספקות ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר .החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

37. נהיה רשאים למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר והשירותים וכן עם ספקים ,שותפים עסקיים ,מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי ,בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות.שימוש באתר על ידי קטינים

38. ככל שאיסוף המידע האישי אודותיך מתבסס על ההסכמה שלך, הרי שהינך נדרש להיות למעלה מגיל 16. ככל שאינך עומד בדרישות הגיל הללו, הינך נדרש לקבל את ההסכמה של הורה שלך או של האפוטרופוס שלך לעיבוד המידע בהתאם למדיניות זו; בהיעדר הסכמה כאמור, הנך מתבקש שלא לצרוך את השירותים והחברה לא תהא אחראית לשימושך בשירותים בניגוד לאמור. החברה תהיה רשאית לדרוש ממך מידע והוכחות ביחס לגילך, בהתאם לשיקול דעתה של החברה . זכות עיון במידע ותיקונו

39. לשימת ליבך: המידע שבמאגרי המידע של המרפאות עשוי לשמש לצורך פניה אישית אליך ,בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: “דיוור ישיר”); הנך זכאי על פי חוק הגנת פרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע המשמש למשלוח הצעות דיוור ישיר כאמור. מידע הדרוש למרפאות לשם ניהול עסקיהן, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת יוסיף להישמר במאגרי המידע על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות דיוור ישיר אליך. ניתן להפנות אלינו בקשות כאמור לכתובת הדואר האלקטרוני: NLOFF@beauty-clinic.co.il . במסגרת הפנייה עליך לציין פרטי זיהוי שידרשו ממך על מנת לזהותך .שינויים

40. אנו רשאים לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. שינויים מהותיים יפורסמו באתר (תאריך השינוי האחרון) חודש ושנה (יצוין בראש עמוד מדיניות הפרטיות) ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם . יצירת קשר

41. לכל שאלה או הבהרה בקשר עם מדיניות פרטיות זו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא”ל:
NLOFF@beauty-clinic.co.il, או באמצעות פנייה טלפונית: 6172637-03. נציגי המרפאות עומדים לרשותך בכל תלונה, בקשה, תגובה או שאלה, וישתדלו לענות לפונים בהקדם האפשרי .

איזה יופי שבחרת בביוטי!

כמה‭ ‬פרטים‭ ‬קטנים‭ ‬ונחזור‭ ‬אליך לקביעת‭ ‬פגישת‭ ‬אבחון‭ ‬ללא‭ ‬עלות
שדה אינו תקין
שדה אינו תקין
שדה אינו תקין
שדה אינו תקין
השאר/י פרטים לשיחה עם נציג